Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

02.04.2019

Informacje dotyczące przebiegu akcji strajkowej


1.      W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy i osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, niezależnie od:

a.       przynależności związkowej,

b.      udziału w referendum,

c.       tego, czy w referendum poparli przeprowadzenie strajku, czy nie, ewentualnie oddali głos nieważny,

d.      wymiaru czasu pracy w jakim są zatrudnieni.

2.      W strajku ma prawo wziąć udział również nauczyciel powołany do pracy w zespole egzaminacyjnym. Powołany do zespołu egzaminacyjnego nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić pracodawcę o tym, że będzie brał udział w strajku i w związku z tym nie będzie wykonywał żadnych czynności wynikających ze stosunku pracy (zgodnie z definicją strajku zawartą w art. 17 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się od wykonywania pracy). Ponieważ obowiązek pracy w zespole egzaminacyjnym wynika ze stosunku pracy łączącego nauczyciela ze szkołą, nauczyciel przystępujący do strajku nie będzie wykonywał obowiązków członka zespołu egzaminacyjnego. Dotyczy to również nauczycieli powołanych do zespołu egzaminacyjnego w innej szkole, niż w której jest zatrudniony.

3.      W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji strajkowej, zarząd oddziału ZNP powołuje w szkołach i placówkach komitety strajkowe. Obowiązkiem komitetów strajkowych będzie m.in.:

1.      bieżący kontakt z władzami oddziału ZNP w czasie strajku,

2.      współdziałanie z dyrektorem w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu pracy oraz w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.

5.      Dyrektor nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników niebiorących udziału w strajku (dyrektor przydziela tym osobom zadania) oraz w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

6.      Do zadań komitetu strajkowego należy przygotowanie listy biorących udział w strajku. Lista powinna być przygotowana w dniu strajku (osoby przychodzące do szkoły/placówki deklarują uczestnictwo w strajku poprzez podpisanie listy strajkujących). Kopia listy powinna być dostarczona dyrektorowi szkoły/placówki w momencie rozpoczęcia strajku. Osoby rozpoczynające udział w strajku w godzinach późniejszych (patrz pkt 9) podpisują listę obecności w momencie przystąpienia do strajku. Po zakończeniu każdego dnia strajku komitet strajkowy przekazuje listę uczestniczących w danym dniu w strajku dyrektorowi szkoły/placówki.

7.      W trakcie strajku komitet strajkowy może wydawać uczestnikom strajku polecenia, do których strajkujący mają obowiązek się stosować. Mogą one odnosić się do samego procesu strajku: wyznaczenia miejsc przebywania w czasie strajku, prowadzenia akcji informacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa zarówno biorącym, jak i niebiorącym udziału w strajku, sposobu komunikowania się z władzami oddziału i osobami niebiorącymi udziału w strajku.

8.      Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się uczestników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego żądania oddziału ZNP złożonego pracodawcy. Osoby przystępujące do strajku nie wykonują w czasie jego trwania żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy, poza wymienionymi w pkt 4.

9.      Strajk odbywa się w godzinach pracy szkoły i placówki od rozpoczęcia do zakończenia pracy w danym dniu.

10. Strajkujący przebywają w szkole/placówce w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę. Rozpoczęcie i zakończenie udziału w strajku zostaje odnotowane na liście obecności lub w rejestrze wejść i wyjść biorących udział w strajku, dostępnym w miejscu wyznaczonym na strajk przez komitet strajkowy. Osoby, które w dniu strajku nie świadczą pracy w szkole/placówce, a zadeklarowały chęć udziału w strajku, uprawnione są do przebywania w tym dniu w szkole/placówce i wspierania swoją obecnością strajku w dogodnym dla nich czasie.

11. Osoby zatrudnione w więcej niż jednej szkole/placówce, w których ogłoszony został strajk, mają prawo uczestniczenia w strajku we wszystkich tych szkołach/placówkach.

12. Nauczyciel, który na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela lub art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uzupełnia etat w innej szkole:

1.      uczestniczy w strajku w szkole, w której jest zatrudniony (w tzw. szkole macierzystej) i jednocześnie nie przystępuje do pracy w szkole, w której uzupełnia etat (nawet jeśli w tej szkole nie jest przeprowadzany strajk)

2.      nie uczestniczy w strajku w żadnej z tych szkół, jeżeli w szkole macierzystej strajk nie został ogłoszony (nie może on przystąpić do strajku w szkole, w której uzupełnia etat, gdyż nie jest pracownikiem tej szkoły).

13. Obowiązkiem dyrektora szkoły/placówki jest podjęcie decyzji dotyczącej sposobu zapewnienia uczniom opieki w czasie strajku (w tym podczas dowożenia lub spożywania obiadów w szkolnej stołówce) oraz czy w dniu strajku odbywają się zajęcia lekcyjne.

14. Oddział ZNP i komitet strajkowy nie organizują opieki dla uczniów przebywających w szkole/placówce w czasie strajku, również w sytuacji, kiedy strajkują wszyscy pracownicy.

15. Przed strajkiem komitet strajkowy informuje (w formie plakatów) uczniów, rodziców i pracowników o przyczynach strajku i dacie jego rozpoczęcia. Komitet strajkowy wywiesza flagi związkowe i prowadzi inne formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego (art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

16. Udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych i nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych (np. udzielenia kary porządkowej, odebrania dodatku motywacyjnego, nie może być również podstawą ukarania karą dyscyplinarną).

17. W czasie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy, jego uczestnik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Pracownik biorący udział w strajku nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za dni w których brał udział w strajku.

18. Czas uczestnictwa pracownika w strajku nie jest przerwą w zatrudnieniu, nie powoduje zwłaszcza przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

19. Szczegółowe kwestie dotyczące przebiegu strajku, zadań komitetów strajkowych i innych spraw z tym związanych powinien na bieżąco rozstrzygać prezes oddziału ZNP w miarę możliwości w porozumieniu z zarządem oddziału.

20. Dokumenty dotyczące przebiegu referendum i strajku muszą być przechowywane przez okres 10 lat w celu zapobiegania roszczeniom przeciwko ZNP.

 

 Zespół Organizacji i Współpracy Zarządu Głównego ZNP