Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

26.11.2013

Ogólnopolska Manifestacja


Protestowaliśmy przeciw zmianom w ustawie o systemie oświaty,  a w szczególności:

- możliwości przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym
lub powiatów. Oznaczać to będzie stosowanie Karty Nauczyciela
w ograniczonym zakresie (tj. nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne, wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze), ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych, pozbawienie pracowników niepedagogicznych statusu pracownika samorządowego (stosunek pracy określi nowy pracodawca);

- możliwości zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami;

- możliwości zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli
na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli);

Zmianom w ustawie - Karta Nauczyciela, a w szczególności:

- usytuowaniu komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu;

- awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców;

- nowemu systemowi wynagradzania niegwarantującemu nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego;

- włączeniu do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżeniu wynagrodzenia;

- nowej biurokracji w postaci kolejnych dzienniczków czasu pracy;

- ograniczeniu prawa do urlopu dla poratowania zdrowia i nowemu, niekorzystnemu sposobowi udzielania urlopów wypoczynkowych.

W manifestacji wzięło udział ponad 20  tys. nauczycieli
i pracowników oświaty.

 Prezes Oddziału ZNP w Rykach kol.Jadwiga Baran dziękuje swoim członkom ZNP oraz osobom sympatyzującym za udział w manifestacji.